Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024

Aydınlatma Metni

Whatsapp Randevu Hızlı > Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

 1.  Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; Kavaklı Mah. Samsun Cad. No:3/1 Akçaabat/Trabzon adresinde bulunan Veri Sorumlusu Akçaabat Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (7M Hastanesi veya Kurum) olarak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Veri Konusu Kişi Grupları ve İşlenen Veri Kategorileri

Ürün veya Hizmet Alan Kişi/Hasta

Kimlik                    : TCKN, Pasaport No, Ad soyadı, Doğum yeri ve tarihi, Nüfus Cüzdanı/Ehliyet/Pasaport Sureti

İletişim                   : Telefon numarası, Adres, E-posta

Müşteri işlem          : Hasta numarası, Protokol numarası, Fatura Bilgileri

Sağlık Bilgileri        : Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, konsültasyon raporu, diyet bilgileri, alkol/sigara kullanımı, uygulanan tedaviler, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarını, test ve tahlil sonuçları, muayene ve reçete verileri, check-up bilgileri, sağlık hizmetleri kapsamında cinsel hayat ve genetik verileriniz vb.

Lokasyon               : Ambulans hizmeti sunulması halinde konum veriniz

Pazarlama               : Kimlik, İletişim ve Sağlık verileri (Rıza halinde)

Hukuki İşlem          : İhtilaf halinde dava dosyasındaki bilgiler v.b., Veli/Vali/Temsilci karar/belgesi, Özel sağlık sigortası veya SGK verileri

İşlem Güvenliği       : IP adresi bilgileri, tarayıcı bilgileri, gezinme verileri,

Mekân güvenliği     : Güvenlik kamerası kayıtları (bazı alanlarda ses ve tüm alanlarda görüntü)

Biyometrik Veri      : Avuç içi verisi

Hasta Yakını/Refakatçi/Veli/Vasi/Temsilci

Kimlik                    : TCKN, Ad soyadı

İletişim                   : Telefon numarası, Adres

Hukuki İşlem          : Veli/Vali/Temsilci karar/belgesi, Özel sağlık sigortası veya SGK verileri

Tedarikçi/Tedarikçi Yetkilisi veya Çalışanı

Kimlik                    : TCKN, Ad soyadı, Unvanı

İletişim                   : Telefon numarası, Adres, E-posta, Fatura adresi

Mekân Güvenliği    : Güvenlik kamerası kayıtları

Finans                     : Vergi dairesi ve numarası, Banka hesap bilgileri

Talep/Şikâyet Sahibi/E-Posta Abonesi

Kimlik                    : Ad, Soyadı

İletişim                   : E-mail, Telefon numarası

İşlem güvenliği        : IP adresi bilgileri, tarayıcı bilgileri, gezinme verileri

Online Randevu Alan/Sorgulayan Kişi

Kimlik                    : TC Kimlik No, Adı Soyadı, Cinsiyet, Anne ve Baba Adı, Doğum Tarihi

İletişim                   : Telefon, E-posta, Adres

Sağlık Bilgileri        : Randevu alınan birim

Hukuki İşlem          : SGK Bilgileri (Bağ-Kur/Emekli Sandığı/SSK)

İşlem Güvenliği       : IP adresi, Log ve çerez bilgileri, tarayıcı bilgileri, gezinme verileri

Çağrı Merkezi ile Randevu Alan Kişi

Kimlik                    : TC Kimlik No, Adı Soyadı

İletişim                   : Telefon numarası

Sağlık Bilgileri        : Randevu alınan birim

İşitsel Kayıt             : Sesli görüşme kaydı

Hukuki İşlem          : SGK Bilgileri (Bağ-Kur/Emekli Sandığı/SSK)

Ziyaretçi/Tüm Kişi Grupları

Mekân güvenliği     : Güvenlik kamerası kayıtları

Web Sitesi Ziyaretçisi

İşlem Güvenliği       : IP adresi bilgileri, tarayıcı bilgileri, gezinme ve çerez verileri (Hastane web sitesini ziyaret ederek kullanılan çerezleri onaylamaktasınız, cihazın tarayıcı ayarlarından bu seçimi değiştirebilirsiniz.)

 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

7M Hastanesi, aşağıda belirtilen kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat gereğince verilerinizi işlemektedir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer sağlık mevzuatı,

Yine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile diğer ilgili kanun ve ikincil mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Yöntemi

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Mal ve hizmet alım ve satım, Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, Hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Yine, Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Hastanenin iç işleyiş ve yönetiminin sağlanması, Randevu kaydı oluşturma ve işlemlerinin takibi ile iletişim faaliyetlerinin sağlanması, Sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması, faturalandırma yapılması, Kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması, Talep ve şikayetlerin takibi, memnuniyet analizi yapılması, İlaç, tıbbi cihaz ve diğer ürünlerin tedarik ve temini, Bilgilendirme, tanıtım ve Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz işlemlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak çağrı merkezi, web sitesi, CCTV, fiziksel sözlü, görsel, yazılı ya da elektronik ortam aracılığıyla, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Şartları

7M Hastanesi; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu hallerinde kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebilir. Özel nitelikli kişisel veriler, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, grup şirketlerimize, bayilerimize, iş ortakları ve hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 • T.C. Sağlık Bakanlığı ile bağlı birimleri ve SGK başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlara,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlarla entegre E-Nabız, Kimlik Paylaşım Sistemi, BİZMED, MEDULA ve sair yazılım programları ile,
 • Özel sigorta şirketleri ve diğer finans kuruluşları ile,
 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar ve iş ortaklarımızla,
 • Web sitesi üzerinden, ziyaret, randevu alma/sorgulama, talep ve şikâyet ve iletişim ekranları aracılığıyla paylaşılan veriler internet hizmet şirketleri ile,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ve eczaneler ile,
 • Hukuk ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukat ve muhasebe yazılım programlarıyla,
 • Ambulans talebiniz halinde, ambulans hizmeti aldığımız şirketle,
 • Çağrı merkezi aracılığıyla işlenen sesli görüşme veriniz Çağrı Merkezi Şirketi ile,
 • Hastanın sevki halinde ilgili sağlık kuruluşu ile,
 • Şirketimizin kullandığı, tıbbi cihazların, bilgisayar programlarının, bulut hizmetinin ve veri tabanlarının oluşturulması, bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçinde yerleşik yazılım ve teknoloji şirketleri ile,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.
 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Toplanan kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır.

VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı

Kimlik

İletişim

Finans

Hukuki İlişki Süresince + 10 Yıl

Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Hasta

Kimlik

İletişim

Hasta Dosyası

20 Yıl

Müşteri İşlem

Pazarlama

10 Yıl

Lokasyon

2 Yıl

İşitsel Kayıt (Çağrı Merkezi)

1 Yıl

Biyometrik Veri

10 Yıl

Web Sitesi Ziyaretçisi

İşlem Güvenliği

Mevzuat Hükümleri Saklı Kalmak Üzere 2 Yıl

Web Sitesi Talep / Şikâyet /Randevu Sahibi

Kimlik

İletişim

Sağlık (Randevu alınan birim)

SGK Bilgileri

10 Yıl

Tüm Kişi Grupları

Fiziksel Mekân Güvenliği

3 Ay

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca imha edilecektir.

 1.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvurusuna İlişkin Bilgi Formu’ndaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; Şirketimizin web sitesinde bulunan KVKK Politikaları ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.

Özel 7M Hastanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz.

Detaylı Bilgi
Online Randevu E-Sonuç